Tin chi tiết
Cập nhật ngày:14/01/2014 - 11:43:00
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ tạo được sự phát triển bền vững hơn, trong đó quan trọng là cần phải xác định rõ chúng ta đứng ở đâu và bằng cách nào để tiến lên. Những chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh đều thấy rõ trách nhiệm thuộc về từng bộ, ngành. Dưới đây là chi tiết thông báo số 15/TB-VPCP ngày 14/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về nội dung phiên họp: 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: 15/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014


THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì phiên họp thứ 3 Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (dưới đây viết tắt là Hội đồng). Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về hoạt động của Hội đồng và đề án xây dựng Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia, 19 ý kiến thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận những cố gắng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình chuẩn bị đề án xây dựng Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia và những đóng góp trong hoạt động của Hội đồng. Thời gian qua, Hội đồng đã chủ động trong việc tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách về phát triển bền vững. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của Hội đồng còn chưa hợp lý nên chưa phát huy tốt được vai trò hoạt động của Hội đồng và thu hút sự đóng góp của từng thành viên.

Hoạt động của Hội đồng cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đúng Quy chế hoạt động; chủ động tư vấn, tham mưu cho Chính phủ các đề án, chính sách ở tầm vĩ mô về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng cần tăng cường sự phối hợp và trao đổi thông tin, góp phần nâng cao chất lượng trong các hoạt động của Hội đồng.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng xây dựng Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành trong tháng 02 năm 2014.

2. Về nâng cao năng lực cạnh tranh, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc gia trong chiến lược cạnh tranh toàn cầu. Hội đồng phải tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp cải thiện được năng lực cạnh tranh; xác định rõ danh mục những công việc, nhiệm vụ mà Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương phải làm để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện những chỉ số có thứ hạng thấp theo các xếp hạng quốc tế; gắn với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và từng sản phẩm.

Ngay trong tháng 01 năm 2014, Hội đồng cần tập trung rà soát, đánh giá các chỉ số về năng lực cạnh tranh của Việt Nam do các tổ chức quốc tế, nhất là của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và Ngân hàng thế giới (WB) công bố; làm rõ nguyên nhân tăng, giảm của các chỉ số, đề ra những giải pháp hữu hiệu cải thiện các chỉ số có thứ hạng thấp; nguồn lực để thực hiện. Trước mắt tập trung vào những lĩnh vực chưa cần kinh phí; phân công các Bộ, ngành chủ trì những công việc cụ thể. Hội đồng sẽ tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực cạnh tranh trong Quý I năm 2014.

3. Thành viên Nhóm công tác do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, gồm các thành viên Hội đồng sau đây: Ông Trương Đình Tuyển, bà Phạm Chi Lan, ông Đoàn Duy Khương, ông Vũ Mạnh Hùng, ông Dương Quang Thành, ông Nguyễn Bá Ân, ông Trương Gia Bình, ông Nguyễn Đình Tấn, ông Phạm Ngọc Đăng, ông Nguyễn Quang Thái, ông Tô Hoài Nam và ông Nguyễn Đình Cung, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số chuyên gia, nhà khoa học để giúp Hội đồng chuẩn bị dự thảo nội dung Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh.

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sử dụng kết quả nghiên cứu đề án Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham khảo, phục vụ dự án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch các chỉ số, những hạn chế, yếu kém về năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

6. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần FPT tiếp cận với Ngân hàng thế giới để phối hợp đánh giá khách quan về năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động đề nghị Ngân hàng thế giới và các nhà tài trợ khác hỗ trợ kỹ thuật và năng lực xây dựng báo cáo năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Hội đồng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Hội đồng Quốc gia về PTBV và Nâng cao NLCT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP Phát triển bền vững (Bộ KH&ĐT);
- Phòng TM &CN Việt Nam, Công ty cổ phần FPT
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TCCV, KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn