Tin chi tiết
29/02/2012 - 08:42:00
Quyết định Số: 685/QĐ-BKH về việc thành lập Văn phòng phát triển bền vững

---

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 685/QĐ-BKH   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
 

 

   
 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2004

 

 


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Về việc thành lập văn phòng phát triển bền vững
(Văn phòng Agenda 21)
------------


BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ- Căn cứ vào Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 

- Căn cứ công văn số 3143/ VPCP-QHQT ngày 01 tháng 08 năm 2000 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dung Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững cho Việt Nam;
 

- Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 16 tháng 05 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện dự án "Hỗ trợ xây dung và thực hiện Chương trình Nghị sự 21 quốc gia của Việt Nam" (VIE/01/021);
 

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường.
 

Quyết định:
 

Điều 1. Thành lập Văn phòng phát triển bền vững, gọi tắt là Văn phòng Agenda 21, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Agenda 21, ký hiệu là VA21 đặt tại Vụ Khoa hoc, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao.
 

Điều 2. Văn phòng Agenda 21 có nhiệm vụ sau:
 

1/ Xây dựng và tổng hợp các chương trình hành động và kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về Phát triển bền vững của Việt Nam;
 

2/ Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững của Việt Nam; Quản lý thống nhất các hoạt động về phát triển bền vững ở Việt Nam; Điều phối việc xây dung chương trình, dự án phát triển bền vững giữa các bộ ngành và địa phương; Đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động phát triển bền vững của cả nước.
 

3/ Chủ trì và phối hợp với các bộ ngành xây dung các cơ chế chính sách, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững của Việt Nam.
 

4/ Phối hợp với các bộ ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức hội thảo, tuyên truyền, đào tạo và cung cấp thông tin hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực phát triển bền vững.
 

5/ Thành lập đầu mối điều phối và thúc đẩy các chương trình dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực phát triển bền vững.
 

6/ Xây dựng và thực hiện các dự án về phát triển bền vững theo các chức năng nhiệm vụ được phân công.
 

7/ Phối hợp với các cơ quan, các tổ chức trong và ngoài nước để thúc đẩy việc thành lập Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia.
 

8/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.
 

Điều 3: Văn phòng Agenda 21 có Chánh văn phòng (hàm Vụ trưởng) do lãnh đạo Vụ Khoa hoc, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường kiêm nhiệm, một phó văn phòng (hàm Vụ phó), một chuyên viên chuyên trách và một số chuyên viên của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường làm việc kiêm nhiệm.
 

Văn phòng Agenda 21 có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng. Kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí huy động khác.
 

Điều 4: Giao Chánh Văn phòng Agenda 21 chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Agenda 21 trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
 

Điều 5: Các Ông (bà) Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Chánh văn phòng Bộ và Chánh văn phòng Agenda 21 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 


BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Võ Hồng Phúc (đã ký)

 

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn