Tin chi tiết
29/02/2012 - 08:44:00
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng phát triển bền vững

Theo quyết định Số: 685/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 28 tháng 06 năm 2004 Về việc thành lập Văn phòng Phát triển bền vững (Văn phòng Agenda 21); chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Phát triển bền vững như sau:

 

 

1/ Xây dựng và tổng hợp các chương trình hành động và kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về Phát triển bền vững của Việt Nam;
 

2/ Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững của Việt Nam; Quản lý thống nhất các hoạt động về phát triển bền vững ở Việt Nam; Điều phối việc xây dung chương trình, dự án phát triển bền vững giữa các bộ ngành và địa phương; Đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động phát triển bền vững của cả nước.
 

3/ Chủ trì và phối hợp với các bộ ngành xây dung các cơ chế chính sách, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững của Việt Nam.
 

4/ Phối hợp với các bộ ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức hội thảo, tuyên truyền, đào tạo và cung cấp thông tin hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực phát triển bền vững.
 

5/ Thành lập đầu mối điều phối và thúc đẩy các chương trình dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực phát triển bền vững.
 

6/ Xây dựng và thực hiện các dự án về phát triển bền vững theo các chức năng nhiệm vụ được phân công.
 

7/ Phối hợp với các cơ quan, các tổ chức trong và ngoài nước để thúc đẩy việc thành lập Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia.
 

8/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn