Tin chi tiết
19/06/2013 - 13:11:00
Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh được Chủ tịch Hội đồng ký ban hành tại Quyết định số 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19/06/2013 cụ thể như sau: 

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA  VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ                          NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   127     /QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT

Hà Nội, ngày  19   tháng 06 năm 2013

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG     VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh và các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng tại các phụ lục sau đây:

- Phụ lục 1: Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng;

- Phụ lục 2: Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Phụ lục 3: Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội;

- Phụ lục 4: Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường;

- Phụ lục 5: Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban về Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, các thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Ban Tuyên giáo TW, các UB của Quốc hội: Kinh

  tế; KH, CN &MT; Các vấn đề xã hội;

- Các đoàn thể TW: Tổng LĐLĐ, Hội LHPN, Đoàn

  TNCS, Hội Nông dân;

- Các thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển   

  bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục,

  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ KH&ĐT) (3).

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)


 
 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân

Phụ lục 1

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định  số  127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày  19  tháng 06  năm 2013 của

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh)

 I. Xây dựng các đề án, báo cáo

STT

Tên đề án, báo cáo

Thời gian thực hiện/ Hoàn thành

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan         phối hợp

Cấp trình

1

Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận     thức xã hội về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

Tháng 6

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ngành liên quan

Thường trực Hội đồng

2

Đề án xây dựng bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Tháng 6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Thường trực Hội đồng

3

Báo cáo rà soát, đề xuất danh mục các cơ chế, chính sách hạn chế, cản trở PTBV, cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh

Tháng 9

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ chủ trì các Ủy ban chuyên môn

Thường trực Hội đồng

4

Đề án xây dựng Trung tâm tăng trưởng xanh ASEAN tại Việt Nam

Tháng 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Ngoại giao

Thường trực Hội đồng

5

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2013

Tháng 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ chủ trì các Ủy ban chuyên môn

Chính phủ

6

Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Hội đồng

Tháng 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ chủ trì các Ủy ban chuyên môn

Thủ tướng Chính phủ


II. Tổ chức các phiên họp, hội nghị

STT

Hoạt động/

Nhiệm vụ

Nội dung dự kiến

Thời gian                     thực hiện/ hoàn thành

Cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung

1

Họp thường kỳ lần thứ nhất của Hội đồng

- Tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng.

- Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013 - 2015.

- Tổng quan về các báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia trên thế giới và vị thế của Việt Nam.

- Công nghệ thông tin-nền tảng của phương thức phát triển mới nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tháng 2

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Họp thường kỳ lần thứ nhất của Thường trực Hội đồng

- Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đề án xây dựng bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Tháng 6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Họp thường kỳ lần thứ hai của Hội đồng

- Báo cáo rà soát, đề xuất danh mục các cơ chế, chính sách hạn chế, cản trở PTBV, cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung.

- Đề án Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững địa phương.

Tháng 9

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Họp thường kỳ lần thứ hai của Thường trực Hội đồng

- Đề án xây dựng Trung tâm tăng trưởng xanh ASEAN tại Việt Nam.

- Báo cáo Phát triển bền vững năm 2013.

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Hội đồng.

Tháng 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Hội nghị quốc gia về Nâng cao năng lực cạnh tranh

- Công bố bộ chỉ số năng lực cạnh tranh Việt Nam.

- Thảo luận về những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quý III

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Phụ lục 2

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA ỦY BAN PTBV VỀ KINH TẾ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

(Ban hành kèm theo Quyết định  số  127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19 tháng 06 năm 2013 của

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh)

I. Xây dựng các đề án, báo cáo

STT

Đề án/Báo cáo

Thời gian thực hiện/

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

 

Cơ quan phối hợp

 

 

Cấp trình

 

1

Đề án xây dựng bộ chỉ số và phương pháp đánh giá NLCT của Việt Nam

Tháng 6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Các cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên của Ủy ban

Thường trực Hội đồng

2

Báo cáo đề xuất điều chỉnh cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện đối với các chương trình, đề án tại Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quý 3

Thủ tướng

Chính phủ

3

Báo cáo rà soát, đề xuất danh mục các cơ chế, chính sách hạn chế, cản trở PTBV, cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung

Tháng 9

Thường trực Hội đồng

4

Báo cáo đề xuất xây dựng khung pháp lý, các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh

Quý 4

Thường trực Hội đồng

5

Báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu PTBV về kinh tế của Việt Nam trong năm 2013 theo Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Quý 4

Thường trực Hội đồng

 

II. Tổ chức các phiên họp, hội nghị, diễn đàn

STT

Hoạt động/Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện/

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Phiên họp thứ nhất của Ủy ban

Tháng 5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên của Ủy ban

2

Phiên họp thứ hai của Ủy ban

Tháng 10

3

Hội nghị quốc gia về Năng lực cạnh tranh

Quý 3

4

Các diễn đàn, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế để thảo luận về phát triển kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Quý 3, 4

 

Phụ lục 3

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA ỦY BAN PTBV VỀ XÃ HỘI                                             

(Ban hành kèm theo Quyết định  số  127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19 tháng 06 năm 2013 của

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh)

I. Xây dựng các đề án, báo cáo

STT

Đề án/Báo cáo

Thời gian thực hiện/

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

 

Cơ quan phối hợp

 

 

Cấp trình

 

1

Báo cáo đề xuất điều chỉnh cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện đối với các chương trình, đề án tại Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quý III

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên của Ủy ban

Thường trực Hội đồng

2

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất các nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững xã hội

Quý II, III

Thường trực Hội đồng

3

Báo cáo rà soát, đề xuất danh mục các cơ chế, chính sách đang hạn chế, cản trở PTBV, cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung

Quý III

Thường trực Hội đồng

4

Báo cáo đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững về xã hội trong năm 2013 theo Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Quý IV

Thường trực Hội đồng

5

Báo cáo triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2013 của Ủy ban

Quý IV

Thường trực Hội đồng

II. Tổ chức các phiên họp

STT

Hoạt động/Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện/

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Tổ chức phiên họp thứ nhất của Ủy ban

Tháng 4

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên của Ủy ban

2

Tổ chức phiên họp thứ hai của Ủy ban

Quý IV

 

Phụ lục 4

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA ỦY BAN PTBV  VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định  số  127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19 tháng 06 năm 2013 của

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh)

I. Xây dựng các đề án, báo cáo

STT

Đề án/Báo cáo

Thời gian thực hiện/

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

 

Cơ quan phối hợp

 

 

Cấp trình

 

1

Báo cáo đề xuất điều chỉnh cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện đối với các chương trình, đề án tại Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quý II

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên của Ủy ban

 

Thường trực Hội đồng

2

Báo cáo rà soát, đề xuất danh mục các cơ chế, chính sách hiện hành đang hạn chế, cản trở PTBV, cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng  sửa đổi, bổ sung

Quý III

Thường trực Hội đồng

3

Báo cáo đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường trong năm 2013 theo Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Quý IV

 

Thường trực Hội đồng

 

II. Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban và tổ chức họp Ủy ban

STT

Hoạt động/Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện/

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Thành lập Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường và kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban

Quý II

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Các cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên của Ủy ban

2

Tổ chức phiên họp của Ủy ban

Quý IV


 

Phụ lục 5

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA ỦY BAN  VỀ THẬP KỶ GIÁO DỤC VÌ SỰ PTBV

(Ban hành kèm theo Quyết định  số   127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19 tháng 06 năm 2013 của

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh)

 

I. Các hoạt động nâng cao nhận thức và tuyên truyền về phát triển bền vững

STT

Hoạt động/Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện/

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Tổ chức cuộc thi ảnh về ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm 2013

 

Bộ Ngoại giao

 

Trung tâm giáo dục vì sự PTBV; Đại học Sư phạm Hà Nội

2

Thực hiện Dự án Giáo dục vì sự phát triển bền vững với cách tiếp cận tổng thể và toàn diện

Năm 2013

Bộ Ngoại giao

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng UNESCO Hà Nội

 

II. Các cuộc họp, hội thảo

STT

Hoạt động/Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện/

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Tham dự Hội thảo khu vực về Chương trình Kế hoạch Giáo dục phát triển bền vững cho giai đoạn sau năm 2014

Tháng 5

Bộ Ngoại giao

 

2

Tổ chức phiên họp của Ủy ban

Tháng 12

Bộ Ngoại giao

Các cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên của Ủy ban

 

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn