Tin chi tiết
27/06/2014 - 15:02:00
Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Nội dung cụ thể của Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh được ban hành tại Quyết định số 25/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 21 tháng 04 năm 2014 như sau: 

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 25        /QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT

Hà Nội, ngày  21     tháng  04   năm 2014

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Căn cứ Quyết định 432/QĐ-TTG ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Điều 2. Căn cứ nội dung Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng, Chủ tịch các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng ban hành Chương trình công tác năm 2014 của các Ủy ban chuyên môn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, các thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Các UB của Quốc hội: Kinh tế; KH, CN&MT;

  Về các vấn đề xã hội;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- UB Trung ương MTTQVN;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển   

  bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục,

  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX, VPPTBV (Bộ KH&ĐT) (3).

 

CHỦ TỊCH


 
 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

Phụ lục 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

(Ban hành kèm theo Quyết định  số  25 /QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 21 tháng 04 năm 2014 của

Chủ tịch Hội  đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh)

 I. Xây dựng các đề án, báo cáo

STT

Tên đề án, báo cáo

Thời gian trình

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan         phối hợp

Cấp trình

1

Báo cáo rà soát, đề xuất danh mục các cơ chế, chính sách hạn chế, cản trở PTBV, cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh

Tháng 4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ ngành và địa phương

Thủ tướng

2

Chương trình hành động của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Quý II

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ ngành và địa phương

Thủ tướng

3

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp về phản biện chính sách của các Bộ, ngành và địa phương

Quý II

Phòng TM và CN Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chính phủ

4

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tháng 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ ngành và địa phương

Thủ tướng

5

Báo cáo phát triển bền vững năm 2014

Tháng 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ ngành và địa phương

Thường trực Hội đồng

6

Báo cáo năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2014

Quý I năm 2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ ngành và địa phương

Chính phủ

7

Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của Hội đồng

Tháng 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ chủ trì các Ủy ban chuyên môn

Thường trực Hội đồng

 

 

II. Tổ chức các phiên họp, hội nghị

STT

Phiên họp/

Hội nghị

Nội dung dự kiến

 

Thời gian tổ chức                   

 

Cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung

1

Họp thường kỳ lần thứ nhất của Hội đồng

- Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

- Báo cáo rà soát, đề xuất danh mục các cơ chế, chính sách hạn chế, cản trở PTBV, cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh

- Chương trình hành động của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp về phản biện chính sách của các Bộ, ngành và địa phương

Tháng 6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tháng 10

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Hội nghị Quốc gia về năng lực cạnh tranh

- Báo cáo năng lực cạnh tranh quốc gia

- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam

Tháng 11

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Họp thường kỳ lần thứ hai của Hội đồng

- Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hành động Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Báo cáo phát triển bền vững quốc gia

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của Hội đồng

Tháng 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn