Tin chi tiết
01/07/2014 - 14:06:00
Tổ chức, hoạt động, con dấu và cơ quan giúp việc của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo Quyết định số 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh; Tổ chức, hoạt động, con dấu và cơ quan giúp việc của Hội đồng như sau: 

Tổ chức, hoạt động, con dấu và cơ quan giúp việc của Hội đồng

1. Tổ chức của Hội đồng

Hội đồng có 4 Ủy ban chuyên môn, bao gồm:

a) Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì;

b) Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì;

c) Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì;

d) Ủy ban về Thập kỷ giáo dục vì sự Phát triển bền vững của Việt Nam do Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì.

2. Hoạt động của Hội đồng

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tham mưu, tư vấn, thực hiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Trong quy chế hoạt động của Hội đồng có Quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức của các Ủy ban chuyên môn.

3. Con dấu của Hội đồng

Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ chủ trì các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng.

4. Cơ quan giúp việc của Hội đồng và các Ủy ban chuyên môn

Hội đồng có cơ quan giúp việc là Văn phòng Phát triển bền vững, đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng Phát triển bền vững có con dấu và tài khoản riêng. Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững do Ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và được sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.

Các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng có tổ chuyên viên giúp việc đặt tại Bộ chủ trì Ủy ban.

Nguồn: Trích Quyết định số 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn