Tin chi tiết
Cập nhật ngày:04/07/2014 - 15:32:00
Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Ngày 12 tháng 04 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định số 432/QĐ-TTg. Nội dung quyết định và toàn văn chiến lược tải về theo đường dẫn dưới đây:

Nội dung quyết định và toàn văn chiến lược tải về theo đường dẫn dưới đây:

Quyết định số 432/QĐ-TTg.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn