Tin chi tiết
22/07/2014 - 10:04:00
Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ hai

Sau hơn một năm triển khai những hoạt động nhằm thực hiện Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững và những mục tiêu ưu tiên mà Hội nghị Phát triển bền vững (PTBV) toàn quốc lần thứ nhất đã đề ra, ngày 4 và 5/05/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị PTBV toàn quốc lần thứ hai.
 

Hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương; đại diện các cơ quan  nghiên cứu khoa học, các trường đại học, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trong và ngoài nước đã tham dự.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc chủ tọa Hội nghị cùng các thành viên Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia

Hội nghị nhằm thực hiện Định hướng Chiến lược PTBV và những mục tiêu ưu tiên mà Hội nghị PTBV toàn quốc lần thứ nhất đề ra, đồng thời cho ra mắt Hội đồng PTBV quốc gia; đánh gái một năm thực hiện Chương trình nghị sự 21 tại Việt Nam: Kết quả và tiến độ thực hiện tại các ngành và địa phương, xây dựng các chương trình dự án về PTBV ở các ngành và địa phương; Thảo luận chủ trương đường lối và xây dựng chương trình hành động nhằm nhân rộng những điển hình tiên tiến, thực hiện PTBV tại địa phương theo chiều sâu; Khuyến nghị cải thiện và bổ sưng các nội dung PTBV vào các chiến lược và kế hoạch; Công bố những đề tài nghiên cứu chính sách PTBV và đề suất áp dụng thực hiện; Khuyến khích và huy động sự hỗ trợ rộng rãi của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và cộng đồng tham gia vào tiến trình xây dựng và thực hiện Chương trình PTBV; Huy động sự tham gia rộng rãi của các ngành và địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội và cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện PTBV.

Hội nghị tổng thể

Ngay sau Hội nghị, đã có 5 diễn đàn và 1 hội thảo khoa học được tổ chức gồm: Diễn đàn Phát triển Công nghiệp bền vững, phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, phát triển đô thị bền vững, phát triển bền vững địa phương, cơ chế quản lý và hộ thống giám sát PTBV và Hội thảo khoa học nghiên cứu phục vụ hoạch định các chính sách PTBV ở Viện Nam./.

Nguồn: Văn phòng Phát triển bền vững

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn