Tin chi tiết
31/07/2014 - 11:08:00
Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Bến tre

Giai đoạn 2006 - 2010 và đến năm 2020

 

Ngày 20/04/2006, Thường trực HĐND tỉnh Bến tre đã có Quyết định số 665/TT-HĐND thông qua Văn kiện Định hướng PHát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn phát triển đến năm 2020. Trước đó, ngày 18/04/2006, UBND tỉnh Bến Tre cũng ra quyết định số 1088/UBND phê duyệt Văn kiện chương trình Nghị sự 21 về định hướng Phát triển bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2006 - 2010 và đến năm 2020.

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn