Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 11:26:00
Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Lâm Đồng

Giai đoạn 2006 - 2010 và đến năm 2020

Văn kiện Chương trình Nghị sự 21

Ngày 26/04/2006, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc ban hành Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Lâm Đồng.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn