Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 11:31:00
Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên

Giai đoạn 2006 - 2010 và đến năm 2020

Văn kiện Chương trình Nghị sự 21

Ngày 14/06/2006, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 1188/QĐ-UBND phê duyệt Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn