Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 11:56:00
Nghiên cứu đánh giá quá trình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam và đề xuất kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2011-2015

Mục tiêu tổng thể của đề tài nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Định hướng Chiến lược PTBV của Việt Nam

Mục tiêu cụ thể:

        - Đánh giá được những thành tựu cũng như những hạn chế trong việc thực hiện PTBV của Việt Nam từ khí có quyết định 153 đến nay

        - Nêu ra được những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai lồng ghép PTBV vào các hoạt động phát triển kinh tế, xó hội, bảo vệ mụi trường cũng như tổ chức thể chế của Việt nam

        - Đánh giá được những đặc trưng của bối cảnh mới đối với sự phát triển bền vững của Việt nam trong giai đoạn 2011-2015

        - Đề xuất được những mục tiêu và khung chương trỡnh hành động cụ thể trong giai đoạn 2011-2015 nhằm tăng cường hiệu quả lồng ghép PTBV vào các hoạt động phát triển của Việt nam

Nội dung chi tiết gồm:

Thu thập tài liệu và thông tin liên quan đến chương trỡnh PTBV của Việt nam

Nghiên cứu đánh giá thực trạng PTBV của Việt Nam:

        - Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể xã hội, cộng đồng trong thời gian qua.

        - Nghiên cứu đánh giá thực trạng nhận thức về PTBV của các bên liên quan tại Việt Nam

        - Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc lồng ghép nguyên tắc PTBV trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trỡnh phỏt triển của Việt nam

        - Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc sử dụng và đo lường các chỉ tiêu PTBV trong các lĩnh vực phát triển của Việt nam

        - Nghiên cứu đánh giá các thành tựu và bất cập về thể chế cho PTBV của Việt Nam trong thời gian từ 2004 đến nay.

        - Nghiên cứu đánh giá việc xây dựng, ban hành, hiệu quả và các bất cập của các chính sách liên quan đến thúc đẩy PTBV trong các lĩnh vực KT-XH của Việt nam

        - Nghiên cứu đánh giá hiệu quả cũng như các bất cập của các cơ chế, chính sách và công cụ kinh tế hỗ trợ hoạt động PTBV của Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy PTBV đối với Việt nam trong bối cảnh hiện nay:

        - Nghiên cứu các thách thức đối với sự phát triển của Việt nam trong giai đoạn 2011-2015

        - Nghiên cứu các cơ hội cho PTBV của Việt nam trong giai đoạn 2011-2015

        - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về PTBV trong giai đoạn 2011-2015

        - Đề xuât các giải pháp về thể chế, chính sách và tài chính

Đề xuất khung kế hoạch hành động nhằm thúc đầy PTBV trong giai đoạn 2011-2015:

        - Thiết lập các mục tiêu ưu tiên giai đoạn 2011-2015

        - Đề xuất các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện

        - Đề xuất các chương trình ưu tiên.

Nguồn: Văn phòng Phát triển bền vững

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn