Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 11:55:00
Nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực hiện Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững ở Việt Nam

Mục tiêu tổng thể của đề tài nhằm hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về Phát triển bền vững của Việt Nam gúp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Định hướng Chiến lược PTBV của Việt Nam .

Mục tiêu cụ thể:

1. Nghiên cứu, đánh giá khung pháp lý hiện tại của Việt Nam trong việc hướng dẫn thực hiện PTBV.

2. Đề xuất một số khuyến nghị để hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực hiện Chương trỡnh nghị sự 21 về PTBV ở Việt Nam.

Nội dung chi tiết:

- Thu thập tài liệu và thông tin liên quan đến tình hình thực hiện khung pháp lý hướng dẫn thực hiện chương trình PTBV của Việt nam

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về PTBV ở Việt Nam

- Nghiên cứu đánh giá khung pháp lý hiện hành hướng dẫn  thực hiện CTNS21 về PTBV ở Việt Nam:

        + Tổng quan về quỏ trỡnh xõy dựng và hoàn thiện khung pháp lý thực hiện phát triển bền vững: kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam

          + Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện CTNS21 tại các bộ ngành thời gian qua

          + Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện CTNS21 tại các địa phương thời gian qua

          + Rà soát, đánh giá những bất cập, tồn tại của các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện CTNS21 về PTBV.

          + Nghiên cứu đánh giá các cơ chế chính sách hỗ trợ cho việc thực hiện CTNS21 về PTBV

- Nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị để hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực hiện Chương trỡnh nghị sự 21 về PTBV của Việt Nam:

          + Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực hiện Chương trình nghị sự 21 về PTBV ở Việt Nam

          + Đề xuất dự thảo sửa đổi Thông tư hướng dẫn thực hiện CTNS21 về PTBV ở Việt Nam.

Nguồn: Văn phòng Phát triển bền vững 

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn