Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 14:48:00
Báo cáo "Rà soát các cơ chế, chính sách hạn chế, cản trở phát triển bền vững cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung"

***

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (điểm 2, mục b, phần 3 của Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 12/3/2013 của Văn phòng Chính phủ) về việc rà soát các cơ chế, chính sách phát triển hiện hành, lập Danh mục các cơ chế chính sách đang hạn chế, cản trở phát triển bền vững hoặc phát triển không bền vững cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với một số Bộ, ngành và các hiệp hội ngành nghề liên quan rà soát cơ chế, chính sách trong một số lĩnh vực nổi cộm và xây dựng dự thảo Báo cáo “Rà soát các cơ chế, chính sách hạn chế phát triển bền vững cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung”. Các lĩnh vực nổi cộm được lựa chọn để rà soát các cơ chế, chính sách hạn chế, cản trở phát triển bền vững trong báo cáo bao gồm: Quy hoạch; đầu tư công; doanh nghiệp; ngân hàng; quản lý đất đai; quản lý và khai thác khoáng sản; giáo dục - đào tạo; bảo hiểm; việc làm; giảm nghèo.

Ngày 25/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4014/BKHĐT-KHGDTNMT trình Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo nêu trên. Báo cáo gồm 2 phần chính:

1) Những hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực.

2) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

Nguồn: Văn phòng Phát triển bền vững

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn