Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 14:51:00
Báo cáo Phát triển bền vững năm 2013

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 2582/VPCP-TH ngày 11/12/2013 của Văn phòng Chính phủ); Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Quyết định 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19/6/2013 của Chủ tịch Hội đồng) về việc xây dựng Báo cáo phát triển bền vững năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo “Đánh giá thực hiện phát triển bền vững năm 2013”.

Ngày 12/02/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 709/BKHĐT-KHGDTN&MT trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo “Đánh giá thực hiện phát triển bền vững năm 2013”. Theo đó, nội dung của Báo cáo gồm có 3 phần chính, cụ thể như sau:

Phần 1. Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam năm 2013.

Phần 2. Đánh giá kết quả thực hiện các định hướng ưu tiên của Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam

Phần 3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Nguồn: Văn phòng Phát triển bền vững

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn