Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 14:59:00
Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững

Toàn văn nội dung Tài liệu tải tại đây:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn