Tin chi tiết
Cập nhật ngày:31/07/2014 - 15:03:00
Báo cáo Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020

Ngày 12/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và ban hành kèm theo Chiến lược các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đây là bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững quốc gia đầu tiên được ban hành.

Tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 về Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 về Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững địa phương để thống nhất thực hiện trong cả nước. Bộ chỉ tiêu PTBV địa phương có vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định quản lý, là công cụ giám sát, đánh giá và đo lường sự tiến bộ trong quá trình phát triển của địa phương. Cho đến nay, Việt Nam chưa ban hành chính thức bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cấp địa phương.

Việc xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững địa phương là rất cần thiết nhằm tạo căn cứ pháp lý để thống nhất quản lý, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ở cấp địa phương, đồng thời từng bước tạo ra hệ thống thông tin thống nhất, minh bạch từ Trung ương tới địa phương để giám sát và đánh giá tiến trình thực hiện Chiến lược PTBV.

Mục đích xây dựng bộ chỉ tiêu PTBV địa phương

Xây dựng bộ chỉ tiêu PTBV địa phương để giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, định hướng ưu tiên của Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ở địa phương.

Thanh Nga

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn