Tin chi tiết
31/07/2014 - 14:00:00
Xây dựng dự thảo Đề án “Thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển bền vững Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020, trong thời gian qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án “Thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển bền vững Việt Nam” để trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Một số nội dung tóm tắt về dự thảo Đề án

Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ hỗ trợ PTBV Việt Nam

Ngày 12 tháng 4 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trong đó quy định về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ PTBV Việt Nam để huy động và tiếp nhận các nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các dự án, các hoạt động, các sáng kiến và mô hình PTBV của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Cũng tại Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, trình thành lập Quỹ hỗ trợ Phát triển bền vững Việt Nam.

Tiếp đó, tại Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoach và Đầu tư chủ trì xây dựng Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển bền vững quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ.

Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và nguyên tắc hoạt động của Quỹ

Tên Quỹ: Quỹ Hỗ trợ Phát triển bền vững Việt Nam

Tên giao dịch của Quỹ bằng tiếng Anh: Việt Nam Sustainable Development Fund

Hình thức pháp lý: Quỹ hỗ trợ PTBV Việt Nam là một tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bù đắp chi phí và bảo toàn vốn, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quỹ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quỹ tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ PTBV đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước.

 - Hoạt động công khai, minh bạch và bình đẳng.

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Hỗ trợ PTBV Việt Nam

Mục tiêu chung

Hỗ trợ tài chính nhằm góp phần thực hiện PTBV ở Việt Nam, thực hiện thành công Định hướng Chiến lược PTBV ở Việt Nam và Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Mục tiêu cụ thể

- Tiếp nhận và quản lý hiệu quả nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác để có nguồn lực tài chính cho thực hiện PTBV của Việt Nam.

- Hỗ trợ, tài trợ, cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án thuộc Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và các Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV trong giai đoạn 2011 – 2020; các chương trình, dự án, hoạt động, nhiệm vụ thuộc đối tượng và nội dung hỗ trợ của Quỹ nhằm thúc đẩy PTBV quy mô quốc gia, vùng, địa phương và cộng đồng.

- Cho vay ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án hướng đến mục tiêu PTBV nhưng không nằm trong kế hoạch ngân sách trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng và phạm vi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ PTBV Việt Nam

* Đối tượng của Quỹ

Đối tượng của Quỹ là các tổ chức, cá nhân trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động, nhiệm vụ thuộc Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và các Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV; các chương trình, dự án, nhiệm vụ, hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu và nội dung của PTBV.

* Phạm vi hoạt động của Quỹ

Quỹ hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: Văn phòng Phát triển bền vững

 

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn