Tin chi tiết
Cập nhật ngày:21/01/2013 - 07:45:00
Báo cáo tổng kết thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2005-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2015

LỜI GIỚI THIỆU

"Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam" (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành tại Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004. Đây là một chiến lược khung bao gồm những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức, cá nhân xây dựng chiến lược, kế hoạch, phối hợp các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ tài nguyên và môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững đất nước.

Trong 6 năm qua, kể từ khi Định hướng chiến lược phát triển bền vững được ban hành, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Bên cạnh đó, công cuộc thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Việc nhìn nhận lại các kết quả đạt được, các bất cập, tồn tại cản trở tiến trình thực hiện phát triển bền vững sau 6 năm triển khai thực hiện Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm đưa ra những định hướng, kiến nghị để thúc đẩy thực hiện phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Để chuẩn bị cho Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ III, Văn phòng Phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng báo cáo “Tổng kết thực hiện Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 và Định hướng cho giai đoạn 2011 - 2015”. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các nội dung báo cáo về tình hình thực hiện Phát triển bền vững của các Bộ, ngành và địa phương. Trong quá trình xây dựng báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia và  ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng giới thiệu báo cáo cùng bạn đọc.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn