Tin chi tiết
19/03/2009 - 15:14:00
Kỳ họp năm 2009

Ngày 19/3/2009, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng.

Nội dung cuộc họp: đánh giá hoạt động của Hội đồng, cho ý kiến về Quy chế hoạt động của Hội đồng, cơ cấu tổ chức của các Ủy ban chuyên môn và chương trình hoạt động của Hội đồng trong năm 2009 (văn bản đính kèm: Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 17/4/2009 về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia).

Thanh Nga

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn