Tin chi tiết
Cập nhật ngày:30/07/2010 - 15:15:00
Kỳ họp năm 2010

Họp thường kỳ lần thứ nhất: Được tổ chức vào ngày 30/07/2010, tại trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 254/TB-VPCP ngày 21/9/2010 về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia.

+ Họp thường kỳ lần thứ hai: Được tổ chức vào ngày 04/10/2010, tại trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng. Nội dung cuộc họp: thảo luận Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam (Báo cáo tổng kết), Dự thảo Khung chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và việc tổ chức Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3. 

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 278/TB-VPCP ngày 15/10/2010 về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia.

Thanh Nga

Các tin khác:
Kỳ họp năm 2009 (19/03/2009)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn