Tin chi tiết
Cập nhật ngày:23/09/2011 - 15:16:00
Kỳ họp năm 2011

Ngày 23/09/2011, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng.

Nội dung cuộc họp: thảo luận về dự thảo Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng, Quyết định 486/QĐ-HĐPTBVQG của Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao của Liên hiệp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) vào năm 2012; kiện toàn nhân sự thành viên và Chương trình công tác những tháng cuối năm 2011 của Hội đồng.

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 249/TB-VPCP ngày 13/10/2011 về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia.

Thanh Nga

Các tin khác:
Kỳ họp năm 2010 (30/07/2010)
Kỳ họp năm 2009 (19/03/2009)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn