Tin chi tiết
Cập nhật ngày:22/02/2013 - 15:17:00
Kỳ họp năm 2013

Họp thường kỳ lần thứ nhất: Được tổ chức vào ngày 22/02/2013, tại trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã chủ trì cuộc họp thường kỳ năm 2013 lần thứ nhất của Hội đồng.

Nội dung cuộc họp: thảo luận các nội dung gồm: Tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng; Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững (PTBV) giai đoạn 2013 - 2015; Tổng quan về các báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) quốc gia trên thế giới và vị thế của Việt Nam; Công nghệ thông tin - nền tảng của phương thức phát triển mới nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia.

Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 106/TB-VPCP ngày 12/3/2013 về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cuộc họp Hội đồng.

+ Họp thường kỳ lần thứ 2: Được tổ chức vào ngày 31/12/2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp năm 2013 thường kỳ lần thứ 2 của Hội đồng.

Nội dung của cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng; Đề án xây dựng Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia.

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 15/TB-VPCP ngày 14/1/2014 về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng.

Thanh Nga

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn