Tin chi tiết
Cập nhật ngày:03/08/2015 - 10:57:00
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường " Đánh giá việc thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020"

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án bảo vệ môi trường năm 2015, Văn phòng PTBV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai nhiệm vụ sự nghiệp môi trường “Đánh giá việc thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020” nhằm đưa ra những nhận định độc lập, khách quan về kết quả thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, để từ đó đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thực hiện phát triển bền vững.

1. Mục tiêu:

- Đánh giá tình hình thực hiện các định hướng ưu tiên phát triển bền vững về kinh tế của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

- Đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các định hướng ưu tiên phát triển bền vững về kinh tế cho giai đoạn 2016-2020.

2. Nội dung nghiên cứu:

 a. Đánh giá tình hình thực hiện định hướng “Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo”

- Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ thời gian qua

- Đánh giá thực trạng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng ở Việt Nam thời gian qua

- Thực trạng và cơ hội thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển cacbon thấp ở Việt Nam

- Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ở Việt Nam

- Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp bền vững ở Việt Nam

- Đánh giá thực trạng phát triển các khu công nghệ cao ở Việt Nam thời gian qua

b. Đánh giá tình hình thực hiện định hướng “Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững”

- Tổng quan các chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Đánh giá thực trạng thực hiện sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

- Đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng trong sản xuất và đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Đánh giá thực trạng và cơ hội thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam

c. Đánh giá tình hình thực hiện định hướng “Đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”

- Tổng quan các chính sách nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

 - Đánh giá kết quả thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

- Đánh giá thực trạng và cơ hội ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm phát triển bền vững

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Đánh giá thực trạng phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

d. Đánh giá tình hình thực hiện định hướng “Phát triển bền vững các vùng và địa phương”

- Tổng quan các cơ chế, chính sách nhằm phát triển bền vững vùng và địa phương

- Đánh giá thực trạng phát triển các vùng kinh tế của Việt Nam thời gian qua

- Kiến nghị một số giải pháp nhằm giảm bớt sự chênh lệch về phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng và địa phương

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn