Tin chi tiết
Cập nhật ngày:30/11/2015 - 10:23:00
Kết thúc các vòng đàm phán của Chương trình hậu 2015

Kết thúc các vòng đàm phán của Chương trình hậu 2015: các nước tham gia nhất trí với kết quả đàm phán