Tin chi tiết
02/11/2016 - 11:10:00
Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Tiếng Việt (VN)

DuThaoKeHoachHanhDong

PhuLuc

Tiếng Anh (EN)

ActionPlan

Annex

Các tin khác:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn