Tin chi tiết
Cập nhật ngày:22/03/2012 - 10:46:00
Kiến nghị của Diễn đàn PTBV về kinh tế trong khuôn khổ Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 3

KIẾN NGHỊ CỦA DIỄN ĐÀN PTBV VỀ KINH TẾ

Chủ tịch đoàn của Diễn đàn Kinh tế: TT Bộ Kế và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, TT Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, TT Bộ NN&PTNN Đào Xuân Học, Viện trưởng Viện NCQLKTTW Lê Xuân Bá.

Tham dự Diễn đàn có 106 đại biểu, bao gồm: Thành viên của Hội đồng phát triển bền vững quốc gia, Đại diện Ban đối ngoại trung ương Đảng, Đại diện các Bộ, Đại diện các nhà khoa học, Đại diện các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu về Phát triển bền vững, Đại diện các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế, Đại diện các tổ chức quốc tế.

Diễn đàn đã nghe 06 báo cáo tham luận  và thảo luận về các nội dung liên quan đến đánh giá việc thực hiện PTBV về kinh tế và các đề xuất khuyến nghị để thực hiện PTBV về kinh tế trong thời gian tới.

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, diễn đàn phát triển bền vững về kinh tế có một số kiến nghị với Hội nghị như sau:

A. Kiến nghị chung:

1. Thông qua Định hướng phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

2. Triển khai thực hiện Định hướng phát triển bền vững 2011-2020.

3. Kiện toàn bộ máy, tổ chức và hoạt động của Hội đồng PTBV quốc gia, trong đó điều chỉnh chức  năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

B. Kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện PTBV kinh tế trong thời gian tới:

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm đảm bảo thực hiện phát triển bền vững:

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, coi đó là một động lực quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững ngay trong từng chính sách;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng

- Xây dựng hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu để đánh giá phát triển bền vững, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế bền vững.

2. Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng lượng và sự hoạt động an toàn, hiệu quả của các định chế tài chính. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

3. Thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tái cấu trúc các ngành sản xuất, dịch vụ gắn với các vùng kinh tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ; tái cấu trúc các doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng… Tháo gỡ mọi rào cản, tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất. Thực hiện đa sở hữu, công khai minh bạch, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

4. Phát triển kinh tế xanh; nghiên cứu thực hiện mô hình tăng trưởng các bon thấp. Khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững.

5. Phát triển công nghiệp bền vững thông qua việc áp dụng sản xuất sạch hơn cung như nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ ít chất thải, công nghệ ít tiêu tốn nguyên liệu, năng lượng, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

6. Thực hiện phát triển nông nghiệp bền vững, thực hiện tốt chính sách tam nông. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

7. Phát triển hài hòa, bền vững các vùng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng và có sự liên kết, phối hợp giữa các vùng. Thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển, cơ sở hạ tầng và mức sống giữa các vùng. Cần có cơ quan quản lý thống nhất các vùng kinh tế để chỉ đạo thực hiện quy hoạch vùng một cách hiệu quả.

8. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, tập trung hơn nữa đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại. Hoàn thiện cơ chế giám sát và tăng cường công tác giám sát đầu tư.

C. Một số khuyến nghị khác:

1.  Xác định mô hình tăng trưởng kinh tế hiệu quả phù hợp với Việt Nam.

2. Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính bền vững.

3. Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Huy động nguồn lực cho phát triển là cực kỳ quan trọng như nguồn lực tài chính, con người, tài nguyên khoáng sản và các nguồn lực khác.
5. Chú trọng tới việc thực thi pháp luật: khuôn khổ pháp lý của Việt Nam tương đối hoàn thiện, tuy nhiên việc thực thi chưa hiệu quả, cần được tăng cường. Thể chế, chính sách cần tiếp tục được hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện trong giai đoạn phát triển mới.

Nguồn: Văn phòng PTBV

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn