Báo cáo Phát triển bền vững năm 2013

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 2582/VPCP-TH ngày 11/12/2013 của Văn phòng Chính phủ); Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Quyết định 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19/6/2013 của Chủ tịch Hội đồng) về việc xây dựng Báo cáo phát triển bền vững năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo “Đánh giá thực hiện phát triển bền vững năm 2013”.

31/07/2014 - 14:51:00
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường " Đánh giá việc thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020"

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án bảo vệ môi trường năm 2015, Văn phòng PTBV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai nhiệm vụ sự nghiệp môi trường “Đánh giá việc thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020” nhằm đưa ra những nhận định độc lập, khách quan về kết quả thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, để từ đó đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thực hiện phát triển bền vững.

03/08/2015 - 10:57:00
Báo cáo Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020

Ngày 12/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và ban hành kèm theo Chiến lược các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đây là bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững quốc gia đầu tiên được ban hành.

31/07/2014 - 15:03:00
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn