Đề án
Báo cáo Phát triển bền vững năm 2013

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 2582/VPCP-TH ngày 11/12/2013 của Văn phòng Chính phủ); Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Quyết định 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19/6/2013 của Chủ tịch Hội đồng) về việc xây dựng Báo cáo phát triển bền vững năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo “Đánh giá thực hiện phát triển bền vững năm 2013”.

31/07/2014 - 2:51 CH
Xây dựng dự thảo Đề án “Thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển bền vững Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020, trong thời gian qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án “Thành lập Quỹ Hỗ trợ Phát triển bền vững Việt Nam” để trình Thủ tướng Chính phủ.

 

31/07/2014 - 2:00 CH
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn