Đề tài
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường " Đánh giá việc thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020"

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án bảo vệ môi trường năm 2015, Văn phòng PTBV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai nhiệm vụ sự nghiệp môi trường “Đánh giá việc thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020” nhằm đưa ra những nhận định độc lập, khách quan về kết quả thực hiện một số định hướng ưu tiên của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, để từ đó đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thực hiện phát triển bền vững.

03/08/2015 - 10:57 SA
Nghiên cứu đánh giá quá trình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam và đề xuất kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2011-2015

Mục tiêu tổng thể của đề tài nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Định hướng Chiến lược PTBV của Việt Nam

31/07/2014 - 11:56 SA
Nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực hiện Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững ở Việt Nam

Mục tiêu tổng thể của đề tài nhằm hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21 về Phát triển bền vững của Việt Nam gúp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Định hướng Chiến lược PTBV của Việt Nam .

31/07/2014 - 11:55 SA
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam

Mục tiêu tổng thể của đề tài nhằm nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống GSĐG thực hiện PTBV góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam.

31/07/2014 - 11:48 SA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn