Các nghiên cứu khác
Báo cáo Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020

Ngày 12/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và ban hành kèm theo Chiến lược các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đây là bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững quốc gia đầu tiên được ban hành.

31/07/2014 - 3:03 CH
Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững

Toàn văn nội dung Tài liệu tải tại đây:

31/07/2014 - 2:59 CH
Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (Rio+20)

Toàn văn nội dung báo cáo tải theo đường dẫn dưới đây:

31/07/2014 - 2:58 CH
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn