» Contact
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ trực tiếp
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Email cho chúng tôi
Hãy gửi những câu hỏi và liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ : VPPTBV@mpi.gov.vn
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437339912
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn