Ấn phẩm
Kỷ yếu Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ hai

Sau hơn một năm triển khai những hoạt động nhằm thực hiện Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững và những mục tiêu ưu tiên mà Hội nghị Phát triển bền vững (PTBV) toàn quốc lần thứ nhất đã đề ra, ngày 4 và 5/05/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị PTBV toàn quốc lần thứ hai.
 

 

30/07/2012 - 11:00 SA
Kỷ yếu Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ nhất

Để triển khai thực hiện Định hướng chiến lược Phát triển bền vững, trong hai ngày 15 và 16/12/2004 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam.

30/07/2012 - 11:00 SA
Báo cáo sản xuất và tiêu dùng bền vững

Các mối quan tâm hiện tại và vấn đề biến đổi khí hậu

29/07/2012 - 7:57 SA

Trang số: 2 của 3 Trang trước | Trang tiếp theo
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn