Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng phát triển bền vững

Theo quyết định Số: 685/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 28 tháng 06 năm 2004 Về việc thành lập Văn phòng Phát triển bền vững (Văn phòng Agenda 21); chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Phát triển bền vững như sau:

 

29/02/2012 - 8:44 SA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn