Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh; Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh như sau:

31/05/2012 - 12:15 CH
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn