Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo Quyết định số 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 5 năm 2012 Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh như sau: 

 

26/07/2012 - 1:21 CH
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn