Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Chương trình công tác năm 2013 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh được Chủ tịch Hội đồng ký ban hành tại Quyết định số 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 19/06/2013 cụ thể như sau: 

19/06/2013 - 1:11 CH
Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Nội dung cụ thể của Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh được ban hành tại Quyết định số 25/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT ngày 21 tháng 04 năm 2014 như sau: 

27/06/2014 - 3:02 CH
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn