Quyết định thành lập
Quyết định số 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

31/05/2012 - 8:27 SA
Quyết định Số 1032/QĐ-TTg ngày 27/09/2005

Về việc thành lập Hội đồng Phát triển bền vững Quốc gia

27/09/2005 - 8:24 SA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn