Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần I
Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam

Để triển khai thực hiện Định hướng chiến lược Phát triển bền vững, trong hai ngày 15 và 16/12/2004 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam.

22/07/2014 - 9:49 SA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn