Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần II
Hội nghị Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ hai

Sau hơn một năm triển khai những hoạt động nhằm thực hiện Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững và những mục tiêu ưu tiên mà Hội nghị Phát triển bền vững (PTBV) toàn quốc lần thứ nhất đã đề ra, ngày 4 và 5/05/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị PTBV toàn quốc lần thứ hai.
 

22/07/2014 - 10:04 SA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn