Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020

Ngày 20/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg. Chi tiết như sau: 

01/07/2014 - 4:24 CH
Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh

Ngày 25/09/2012, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg. Chi tiết như sau: 

01/07/2014 - 4:20 CH
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0437473626 - 0437474825
Fax: 0437473602
Email: VPPTBV@mpi.gov.vn
Website: www.va21.gov.vn